ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», με προϋπολογισμό 9.916,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εννέα χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι και τις 28-04-2020 και ώρα 13:00. Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: Προς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) για το έργο : «Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 28/04/2020 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/category/call/ (Τηλέφωνο Τεχνικών Πληροφοριών 2310 99 6836 κ. Ι. Παπούλια). Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η κατακύρωση θα γίνει υποχρεωτικά για όλα τα είδη του προϋπολογισμού. Προσφορές που δεν έχουν τιμές σε όλα τα είδη, αποκλείονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 29-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο 804α (8ος όροφος, κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»). Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους, και επί ποινή αποκλεισμού, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ όπου θα δηλώνεται: Α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση. Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών: Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. Η υπογραφή του συμφωνητικού (όπου απαιτείται) πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση. Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο