ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια γαντιών μίας χρήσης

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια γαντιών μίας χρήσης για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες εργαστηριακών μονάδων του Τμήματος  Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

 

Συγκεκριμένα, το ζητούμενο είδος είναι:

  1. Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, συσκευασία 100 τμχ

Ποσότητα: 47 συσκευασίες (30 μεγέθους L και 17 μεγέθους Μ)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 548,00 €

 

Ο κωδικός CPV της προμήθειας είναι: 18424300-0 [γάντια μιας χρήσης].

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (548,00€) με ΦΠΑ.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310 99 9184, e-mail: linaki@auth.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός δύο (2) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Εάν το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 στην οποία θα δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τα είδη θα παραδοθούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., που θα υποδειχθούν.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

 

Θεόδωρος Δαρδαβέσης

Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο