Σχολή Επιστημών Υγείας

Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

+30 2310.999.220, 999.250

info@health.auth.gr

 • Στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μετά την πρόταση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (αριθμ. συνεδρίασης 2856/6-3-2013) και το ΠΔ 98/2013 (ΦΕΚ 134/5-6-2013, τ. Αʼ ), ιδρύθηκε στο ΑΠΘ στις 5-6-2013 η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥΑΠΘ), στην οποία συμπεριελήφθησαν τα ανεξάρτητα Τμήματα του ΑΠΘ που έφεραν τον τίτλο της Σχολής: Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η πρώτη Κοσμητεία προέκυψε από τις εκλογές για Κοσμήτορα και Προέδρους Τμημάτων τον Ιούλιο του 2013.

  Ιστορικό: Η ΣΕΥΑΠΘ ιδρύθηκε αρχικά το 1983 με το ΠΔ 130/1983 (ΦΕΚ 57/3-5-1983, τ. Α΄) και αποτελούνταν από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Οδοντιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η ΣΕΥΑΠΘ με αυτήν τη σύνθεση δεν λειτούργησε ποτέ ως Σχολή, δεν εξέλεξε κοσμήτορα και καταργήθηκε το 2004, με το ΠΔ 247/2004 (ΦΕΚ 235/30-11-2004, τ. Α’). Σημειωτέον ότι, στο παρελθόν, η μεν Κτηνιατρική Σχολή είχε ενταχθεί στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (ΠΔ 130/1983), το δε Τμήμα Φαρμακευτικής στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (ΦΕΚ 226/24-8-1955, τ. Α’).

  Παρούσα κατάσταση: Η παρούσα κοσμητεία της ΣΕΥΑΠΘ προέκυψε από τις εκλογές για κοσμήτορα τον Ιούνιο του 2021 και για προέδρους των Τμημάτων τον Αύγουστο του 2020 και αποτελείται από τον Κοσμήτορα καθηγητή κ. Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση και τους Προέδρους των Τμημάτων: καθηγητή κ. Κυριάκο Αναστασιάδη (πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής), καθηγητή κ. Πασχάλη Φορτομάρη (πρόεδρο του Τμήματος Κτηνιατρικής), καθηγητή κ. Αθανάσιο Πουλόπουλο (πρόεδρο του Τμήματος Οδοντιατρικής) και καθηγητή κ. Κυριάκο Καχριμάνη (πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής).

  Εγκαταστάσεις: Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της ΣΕΥΑΠΘ βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ, στα Νοσοκομεία: ΑΧΕΠΑ, Γεννηματάς, Ιπποκράτειο, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Ψυχιατρικό  και στα Συγκροτήματα Κλινικών της Κτηνιατρικής στην οδό Βουτυρά και στο Αγρόκτημα Κολχικού, Λαγκαδά.

  Σκοπός της Σχολής: Ο σκοπός της ΣΕΥΑΠΘ είναι πολλαπλός, με κεντρικό στοιχείο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα. Πρωταρχικό ρόλο έχει η παροχή παιδείας και εκπαίδευσης σε νέους επιστήμονες της ιατρικής, κτηνιατρικής, οδοντιατρικής και φαρμακευτικής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στη δια βίου μάθηση.

  Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σκοπός της Σχολής είναι, αφενός, η παροχή κλινικών υπηρεσιών και, αφετέρου, η κατάρτιση νέων ερευνητών και η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών.

  Τέλος, σκοπός της ΣΕΥΑΠΘ είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας και πολιτικής της υγείας προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

  Στόχοι της Κοσμητείας: Η παρούσα Κοσμητεία, η δεύτερη της ΣΕΥΑΠΘ, καλείται να λειτουργήσει στη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Νόμου 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση και ευκαιρία για τη διαρκή βελτίωση της εκπαίδευσης, την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, την ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών για την προώθηση της έρευνας, και την αναβάθμιση της λειτουργίας, των δομών και των υποδομών της Σχολής. Βασική προϋπόθεση για τα ανωτέρω θα αποτελέσει η σταθεροποίηση, αλλά και η βελτίωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ, καθώς και η αύξηση των οικονομικών πόρων της Σχολής.

  Σε κάθε περίπτωση, η κοσμητεία θα λειτουργήσει με διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο