Επιτροπή Ισότητας Φύλων – Σκοποί και στόχοι

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ. έχει ως σκοπό την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ.
Πιο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:
• Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα προγράμματα,
στις επιτροπές και στα όργανα του ΑΠΘ
• Η ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών /άλλων εργαζομένων γυναικών,
καθώς και των φοιτητριών
• Η προώθηση του διαλόγου γενικά για έμφυλα θέματα και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν τη
σχέση κοινωνίας και επιστήμης από την οπτική του φύλου
• Η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή της γνώσης,
στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστημονικών παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής
και αναπαραγωγής τους.
• Η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
• Η συνεργασία με ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις,
φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων
• Η ενασχόληση με ζητήματα (επιστημονικά, υπηρεσιακά, κοινωνικά) που αντιμετωπίζουν
εργαζόμενοι/ες στο ΑΠΘ
• Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων,
ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο