Τεχνικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: 
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Αντιπρόεδρος
Χρήστος Αναγνωστόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό  2924/14-4-2016,  2926/10 και 13-6-2016 και 2949/16-10-2017.
Υπουργικές Απόφασεις: Φ.120.68/ 6/106401/Β2/31-7-13 , Φ.120.68/1/4085/Ζ2/13-1-15 και 82736/Ζ1/23-5-2016.
Η θητεία είναι τριετής – Έναρξη 13-9-2016 έως 12-9-2019.  

Στα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να προστεθούν οι :

  1. Νικόλαος Μούκος, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  2. Απόστολος Πρόϊος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με αναπληρώτρια την κα.
  3. Φώτη Κουβουκλιώτη, εκπρόσωπος της ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ, ως τακτικά μέλη και οι
     
  4. Ιωάννα Ευσταθοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  5. Ευφροσύνη Γεωργιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικό, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
  6. Ευάγγελος Λαδάς, εκπρόσωπος της ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ, ως αναπληρωματικά μέλη.