Τεχνικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: 
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Πρόεδρος
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αντιπρόεδρος
Χρήστος Αναγνωστόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό  2924/14-4-2016,  2926/10 και 13-6-2016, 2949/16-10-2017 και 3007/30-10-2019 .
Υπουργικές Απόφασεις: Φ.120.68/ 6/106401/Β2/31-7-13 , Φ.120.68/1/4085/Ζ2/13-1-15 και 82736/Ζ1/23-5-2016.
Η θητεία είναι τριετής – Έναρξη 13-9-2019 έως 12-9-2022.  

Στα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να προστεθούν οι :

  1. Χρυσάνθη Παπαγιαννίδου, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
  2. Ηλίας Περτζινίδης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Δημήτριος Τσουρέκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), ως τακτικά μέλη και οι
  4. Δημήτριος Σουκούλης, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  5. Απόστολος Πρόιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
  6. Γεώργιος Τζήκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) ως αναπληρωματικά μέλη.