Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. της Π.Φ.Λ., του Τ.Δ.Δ.Α.Π. και Τ.Δ.Δ.Π.Δ.

Πρόεδρος
Βάϊος Μπαμπλέκης
Γραμματέας
Ουρανία Τάχα

Για τo έτος 2015

(Πρυτανική Πράξη με αριθμό 18401/25-1-2012 – Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2842/14-12-2011).

(Πρυτανική Πράξη με αριθμό 11573/18-1-2013 – Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2854/20 & 21-12-2012).  
 

 Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Ουρανία Τάχα, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας Περιβάλλοντος ΠΕ κατηγορίας, μεΔ’ βαθμό, και αναπληρωτής της ο Γεώργιος Πούλιος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ κατηγορίας, με Δ’ βαθμό.
 

Εισηγητές ορίζονται:

  1. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. η Μαριάννα Μπουχουρούδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Θ., με ανάθεση, του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας, με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Εκμεκτσόγλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας.
  2. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού της Π.Φ.Λ. η Στέλλα Ξενίτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Π.Φ.Λ., του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας, με αναπληρώτρια την Άννα Κατούφα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού-Γραμματείας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας Διοικητικού, ΠΕ κατηγορίας.
  3. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Δ.Δ.Α.Π. ο Αναστάσιος Λιθουργίδης, Προϊσταμένος της Διεύθυνσης του Τ.Δ.Δ.Α.Π., του κλάδου Γεωπόνων, ΠΕ κατηγορίας, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Γκαϊδατζή, του κλάδου Γεωπόνων, ΠΕ κατηγορίας, Προϊστάμενο του Ζωοτεχνικού Τμήματος.
  4. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. η Μελπομένη Αδαμοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Βάϊα Λαζαρίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Εξωτερικά μέλη:

  1. Άννα Φράγκου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Βιβλιοθηκονόμου ΠΕ κατηγορίας, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (τακτικό μέλος).
  2. Βασιλική Οικονομίδου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας,  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναπληρώνει την Κορνηλία Σκαρπέτα, όταν αυτή προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου. (αναπληρωματικό μέλος).
  3. Ευτέρπη Βαρσαμίδου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας,  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης (αναπληρωματικό μέλος).