Η θητεία είναι διετής.
1. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2845/4-4-2012, υπόδειξη μελών  προς το Υπουργείο Υγείας  τρεις (3) καθηγητές, ως τακτικά μέλη, και τρεις (3) καθηγητές ως αναπληρωματικά μέλη.

2. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2890/7-7-2014, αντικατάσταση μελών λόγω παραίτησης.
 

Μέλη: 

Αναπληρωματικά μέλη: