Εκπρόσωποι του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α

Η θητεία είναι διετής.
1. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2845/4-4-2012, υπόδειξη μελών  προς το Υπουργείο Υγείας  τρεις (3) καθηγητές, ως τακτικά μέλη, και τρεις (3) καθηγητές ως αναπληρωματικά μέλη.

2. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2890/7-7-2014, αντικατάσταση μελών λόγω παραίτησης.

3. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2945/25-7-2017, υπόδειξη μελών προς το Υπουργείο Υγείας τριών (3) καθηγητών ως τακτικών μελών και τριών (3) καθηγητών ως αναπληρωματικών μελών.

4. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2968/3 και 4-10-2018, αντικατάσταση μελών λόγω αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας.