Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης

Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Κυριάκος Υάκινθος, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

 • Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.

  Η σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019

  H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο. Στην Επιτροπή καλείται να συμμετάσχει σε κάθε συνεδρίασή της και εκπρόσωπος της Νομικής Επιτροπής.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Δόρδας Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Σπαταλάς Σπυρίδων, Καθηγητής (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Τέλλιος Αναστάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Ποζουκίδου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Ευθυμίου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Καζάνας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Συμεωνίδου Ζαχάρω, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Θεολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο