Επιτροπή Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Ιωάννης Τζιφόπουλος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

 • 1. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ιδρύματος, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1.2 του Κανονισμού Λειτουργίας.

  2. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έξι (6) μέλη ΔΕΠ, τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης – Κέντρο Πληροφόρησης και δύο (2) βιβλιοθηκονόμους του ΑΠΘ.

  Η Επιτροπή μετονομάστηκε από “Επιτροπή Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης” σε “Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)”, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

 • Μέλη

  • Ιωαννίδης Φώτιος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Λαναράς Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Βιολογίας)
  • Ζωγραφίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου Σουλτάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παπαδοπούλου Ανθούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Νομικής)
  • Χατζηδημητρίου Ευφημία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)
  • Χατζηγεωργίου Αγγελική, Administrative Staff (Central Library)
  • Καρκάνης Ευάγγελος, Διοικητικό Προσωπικό (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο