Διεύθυνση Προσωπικού

Ελένη Κοιλιαράκη

+30 2310 991392

  • Ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση:

    • Tμήμα Διδακτικού Προσωπικού
    • Τμήμα Λοιπού Προσωπικού
    • Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

    Επιμελείται τον Έλεγχο Νομιμότητας των κρίσεων μελών ΔΕΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο