Τμήμα Σπουδών

Αλεξάνδρα Τζανεράκη

 • Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών υπάγονται η συγκέντρωση των κάθε φύσεως νομοθετημάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις σπουδές και ο συντονισμός της ορθής εφαρμογής τους.

  Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις σπουδές, τα θέματα των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) και τα θέματα αλλοδαπών φοιτητών.

  Υπηρεσίες: 
  Ειδικότερα το Τμήμα Σπουδών:

  • Συγκεντρώνει τα πάσης φύσεως νομοθετήματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, που αφορούν στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και συντονίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τα Τμήματα του ΑΠΘ.
  • Διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά στις σπουδές καθώς και θέματα αλλοδαπών φοιτητών.
  • Τηρεί αρχείο με όλους του νεοεισαγόμενους φοιτητές/τριες στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ με πίνακες και οδηγίες που διαβιβάζει στις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα.
  • Συντονίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΑΠΘ (υποτροφίες αλλοδαπών/ανταποδοτικές υποτροφίες/υποτροφίες έρευνας/θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού) και διαβιβάζει όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών που αφορούν φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, νέους ερευνητές).
  • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία για την πρόσληψη των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων σε επικουρία μελών Δ.Ε.Π.
  • Διατηρεί πληροφοριακή βιβλιοθήκη με ανακοινώσεις υποτροφιών, βραβείων, διαγωνισμών, σεμιναρίων, συνεδρίων, απασχόλησης φοιτητών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, Θερινών Σχολείων στο εξωτερικό, κ.λπ.
  • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για: α) τους εγγραφέντες φοιτητές όλων των κατηγοριών ανά ακαδημαϊκό έτος, β) τους ενεργούς και εγγεγραμμένους φοιτητές γ) τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, δ) τους καταταχθέντες αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ & Σχολών υπερδιετούς φοίτησης και τους μετεγγραφέντες σε Τμήματα του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία των Τμημάτων και ε) τους υποτρόφους του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Σπουδών. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΑΠΘ και παντός ενδιαφερομένου, μετά από αίτησή του στο Τμήμα Σπουδών.
  • Συμμετέχει σε εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται θεματικές για τις σπουδές (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) σε Σχολές και Τμήματα του ΑΠΘ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Εκδίδει κάθε έτος ενημερωτικά έντυπα, τα οποία διανέμονται στους νεοεισαγόμενους φοιτητές, με πληροφόρηση κυρίως σε θέματα φοιτητικής μέριμνας.
  • Οργανώνει επισκέψεις Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Ελλάδα για ενημέρωση σε θέματα σπουδών.
  • Διατηρεί ιστοσελίδα στην οποία συγκεντρώνει προσφορές φοιτητικής στέγης από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και φοιτητικών studio, με πρόσβαση για όλους και λειτουργία όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Ιωάννα Κορπίδου
  Χρυσούλα Πεΐδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο