Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (ΕΒ) (Τμήμα Γεωπονίας)

Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Θεοδώρα Ματσή

 • Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα είναι τα εξής:

  Επιστήμες και Μηχανική Νερού

  • μεταφορά και εφαρμογή νερού στις καλλιέργειες – άρδευση – στράγγιση γεωργικών εδαφών
  • θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη της κίνησης των ρευστών
  • Υδατικοί πόροι – διαχείριση υδατικών πόρων – προέλευση αρδευτικού νερού
  • προστασία υδατικών πόρων από ρύπανση και υποβάθμιση
  • προστασία γεωργικών εκτάσεων από πλημμύρες – εκμετάλλευση του δυναμικού των υπόγειων νερών
  • εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων – προστασία παράκτιων περιοχών από εισροή αλμυρού νερού
  • σχεδιασμός και μελέτη αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων – σχεδιασμός και μελέτη προγραμμάτων ορθολογικής άρδευσης
  • σχεδιασμός μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών συγκέντρωσης και αποθήκευσης του νερού
  • γεωτεχνικές μελέτες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων εγγείων βελτιώσεων

  Εδαφολογία

  • γένεση και ταξινόμηση εδαφών – διάβρωση εδαφών και ερημοποίηση
  • υποβάθμιση εδαφών – ρύπανση και αποκατάσταση – προβληματικά εδάφη – ποιότητα εδάφους
  • γεωργία ακριβείας
  • διαχείριση εδαφικών πόρων
  • χημικές, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους
  • γονιμότητα και μικροβιολογία εδάφους
  • χαρτογράφηση και αξιολόγηση γεωργικών εδαφών
  • τηλεπισκόπηση στη γεωργία και  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

  Γεωργική Μηχανική

  • μηχανές και ελκυστήρες στη γεωργία – εκμηχάνιση καλλιεργειών – εξηλεκτρισμός στη γεωργία
  • εξοπλισμός κτηνοτροφικών μονάδων
  • φυσικές διεργασίες στη γεωργία
  • διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων
  • αυτοματισμοί στη γεωργία
  • διαχείριση αγροτικών λυμάτων
  • ήπιες μορφές ενέργειας στη γεωργία
  • θερμοκήπια: χωροταξία, σχεδιασμός, υλικά κατασκευής, εξοπλισμός, ρύθμιση περιβάλλοντος
  • κτηνοτροφικές κατασκευές: χωροταξία, σχεδιασμός, υλικά κατασκευής, εξοπλισμός, ρύθμιση περιβάλλοντος
  • στέγαση ζώων: βουστάσια, χοιροστάσια,  προβατοστάσια κ.λ.π. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο