Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 181/2020 για την Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ».

Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80gr, σε ποσότητα περίπου 10.750 δεσμίδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της. Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης. Επίσης έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξάντλησης της εγκεκριμένης δαπάνης, να παρατείνει τη σύμβαση για έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
181/2020
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Monday, 29 June, 2020 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Tuesday, 30 June, 2020 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία