Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στα Π.Μ.Σ. β΄κύκλου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο Α.Π.Θ. πλήθος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται διατμηματικά- διαπανεπιστημιακά, συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η φοίτηση σε Π.Μ.Σ. που καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διαρκεί τουλάχιστον ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος, που αναλύεται σε δύο (2) εξάμηνα, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή τα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Στον γ΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ως υποψήφιοι διδάκτορες, γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που εξειδικεύονται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, να γίνονται δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σχολής/ του Τμήματος και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Σχολή/το Τμήμα.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Στο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. καθώς και στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Σχολής/Τμήματος αναφέρονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, και πληροφορίες για τη φοιτητική μέριμνα, τις υποτροφίες, τις αργίες κ.α. των μεταπτυχιακών φοιτητών β΄και γ΄κύκλου σπουδών.

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες, όπως επίσης και τον πλήρη Οδηγό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών.

Μετάβαση σε: Διεθνή Θέματα