Αρχείο της ιστορίας του θεάτρου

Ένα πολύτιμο αρχείο προγραμμάτων θεατρικών παραστάσεων και ένα δεύτερο αρχείο αποκομμάτων του ημερήσιου τύπου συνθέτουν εν μέρει το συλλεκτικό πλούτο του Τμήματος Θεάτρου.

Το πρώτο δημιουργήθηκε χάρη σε δωρεές μελών ∆.Ε.Π. του Τμήματος, σε προσφορές θεατρόφιλων της πόλης μας, καθώς και σε δωρεές θεατρικών οργανισμών, και περιλαμβάνει προγράμματα παραστάσεων ιδιωτικών, δημοτικών και κρατικών θεάτρων. Τα παλαιότερα από αυτά ανάγονται στη δεκαετία του 1930. Μια συλλογή θεατρικής αφίσας συμπληρώνει αυτό το αρχείο.

Το δεύτερο αποτελείται από θεατρικού περιεχομένου δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στο εν λόγω αρχείο, που ξεκινά από το 1980, έχει αποθησαυριστεί ένας σημαντικός αριθμός συνεντεύξεων με συντελεστές της θεατρικής τέχνης (συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορογράφους, μουσικούς, μεταφραστές κ.τ.λ.), καθώς και κείμενα γενικής πληροφόρησης. Ένα μεγάλο μέρος κριτικών θεατρικών παραστάσεων, και συγκεκριμένα από το 1985 μέχρι το 2006, έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, το αρχειακό υλικό του Τμήματος περιλαμβάνει μαγνητοσκοπήσεις σημαντικού αριθμού θεατρικών παραστάσεων, εγχώριων και ξένων. Τέλος, στόχος του Τμήματος Θεάτρου είναι η συγκρότηση αρχείου – μουσείου της θεατρικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης, για το οποίο έχει ήδη αρχίσει η προεργασία.

∆εδομένου ότι το εφήμερο της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του θεατρικού φαινομένου, η ιστορία του θεάτρου, αλλά και η μελέτη αυτής της τέχνης, είναι απαραίτητο να στηριχτεί σε οπτικοακουστικό υλικό των παραπάνω κατηγοριών, όπου αποτυπώνονται, ατελώς έστω, τα επιμέρους συστατικά που συνθέτουν τη θεατρική παράσταση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο