Μετακίνηση οικότροφων προς τις εστίες

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ της 02-01-2021 που περιλαμβάνει την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ2 με τίτλο "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονωϊού covid-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από Κυραιακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, για εφ' άπαξ μετάβαση φοιτητών από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην Περιφερειακή Ενότητα όπου εδρεύει το τμήμα ή σχολή Επιστημών Υγείας ΑΕΙ. Η μετακίνηση προβλέπεται μόνο για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α' κύκλου τμημάτων/σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ. Η βεβαίωση κίνησης τέτοιων περιπτώσεων παρέχεται από τη Γραμματεία του τμήματος/σχολής Επιστημών Υγείας στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και δικαιούται κατ' εξαίρεση κίνηση, λόγω κλινικών ασκήσεων.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η μετακίνηση φοιτητών προς την Περιφερειακή Ενότητα όπου εδρεύει το ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν.

Συνημμένα αρχεία