Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας, μέχρι και την 11.12.2017.  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στις 1.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς του παραρτήματος Α της παρούσας.  Θα πρέπει να περιλαμβάνει όπου απαιτείται και όλα τα επί μέρους στοιχεία, φυλλάδια, prospectus, προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 11.12.2017 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος). Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13.12.2017 και ώρα 10.00 π.μ.

Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η επιλογή του μειοδότη θα γίνει ανά προσφερόμενο είδος (δύναται να προκύψουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι).

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (είσοδος επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, 1ος όροφος) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Ως χρόνος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών ορίζεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

 

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

1 400ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος, 2017 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310992616

F: 

2310207432
Υποβλήθηκε στις 04/12/2017 @ 12:34