ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 130.2/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2953/25-1-2018 (αρ. Πρωτ. 13637/06-2-2018, ΑΔΑ:Ω7ΘΠ46Ψ8XB-Λ8Ο, ΑΔΑΜ: 18REQ002636261 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: α) Φυσικά Πρόσωπα β) ΕΞΥΠΠ, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας), για τις κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών.
 
Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

52 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310991339

F: 

2310996907

E: 

Υποβλήθηκε στις 13/02/2018 @ 13:20