Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια 20 ερμαρίων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (racks) και την εγκατάσταση 18 εξ αυτών σε ισάριθμους κόμβους του δικτύου δεδομένων του ΑΠΘ με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

20 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 7 Μάρτιος, 2018 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 28/02/2018 @ 18:22