Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ιωάννης Σαλματζίδης

 • To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ έχει την ευθύνη της παροχής, της συντήρησης, της εύρυθμης λειτουργίας και της διαρκούς αναβάθμισης και αναπροσαρμογής των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ καθώς και της οιασδήποτε υποστήριξης των χρηστών αντιστοίχων υπηρεσιών.

  Κεντρικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα του ΚΗΔ έχουν η διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών στο πανεπιστήμιο. Παράλληλα το ΚΗΔ συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά / αναπτυξιακά έργα με στόχους την προσέλκυση πόρων, την υλοποίηση σχετικής με τα ανωτέρω θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και την απόκτηση τεχνογνωσίας, ώστε να εισάγονται έγκαιρα και έγκυρα οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική διαδικασία.

  Το ΚΗΔ δημιουργήθηκε μετά από πρόταση ενοποίησης της Επιτροπής Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2012. Προέρχεται δε από την ένωση των τεσσάρων Κέντρων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΑΠΘ (Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο και Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών). Το ΚΗΔ, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, συντονίζει επιπλέον σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο τις δραστηριότητες των παρακάτω μονάδων:

  • της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης (ΔΜ),
  • του Τμήματος Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Ερευνών (ΜΕΕ)
  • του Γραφείου Τεχνολογίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ (ΒΚΠ).

  Το ΚΗΔ είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών όπως:

  • Ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνική διασύνδεση υπολογιστών του ΑΠΘ μεταξύ τους και με το Internet
  • Διαχείριση κρίσιμων ηλεκτρονικών υποδομών του ιδρύματος όπως οι εικονικές υποδομές εξυπηρετητών και αποθηκευτικού χώρου, το σύστημα Single Sign-On, η υπηρεσία καταλόγου ΑΠΘ, η υποδομή Δημοσίου Κλειδιού PKI, η φιλοξενία ιστοχώρων, το κεντρικό backup, τα συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, κλπ.
  • Βασικές δικτυακές υπηρεσίες στα μέλη του ΑΠΘ (e-mail, ιστοσελίδες, WiFi, ψηφιακά πιστοποιητικά)
  • Καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως δωρεάν τηλεφωνία μέσω IP (Voice over IP), μετάδοση Video, (πιστοποιημένη ή απλή) τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση
  • Διανομή λογισμικού
  • Υποστήριξη Νησίδων & Εργαστηρίων πληροφορικής, και εποπτεία της Κεντρικής Νησίδας Η/Υ ΑΠΘ στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  • Πρόσβαση σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα
  • Υποστήριξη υποδομής και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ (φοιτητική μέριμνα)
  • Παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης και παραγωγικής λειτουργίας των Γραμματειών (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου)
  • Υποδομές στήριξης υπηρεσίες τρίτων, όπως το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διανομή συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ και η απόκτηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου ΠΑΣΟ
  • Εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ στις Γραμματείες ΑΠΘ
  • Υποστήριξη της Διοίκησης του ΑΠΘ σε θέματα Ποιότητας, κεντρικών στατιστικών και αναφορών ακαδημαϊκών στοιχείων (ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ., ΟΜΕΑ Τμημάτων, Τμήμα Σπουδών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης, κλπ.)
  • Οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεφωνίας  του ΑΠΘ και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεφωνίας και voice mail
  • Διαχείριση των αιθουσών τηλεδιάσκεψης/ τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση υπερυπολογιστικών υποδομών και υποδομών “νέφους” (cloud)
  • Ανάπτυξη & λειτουργία υπολογιστικής υποδομής και εργαλείων για επιστημονικά δεδομένα & εφαρμογές
  • Ενημέρωση, Εκπαίδευση & Υποστήριξη χρηστών για τη μεταφορά και χρήση επιστημονικών εφαρμογών και τη διαχείριση επιστημονικών δεδομένων στην υπολογιστική υποδομή
  • Eνεργή εκπροσώπηση του ιδρύματος σε εθνικά και διεθνή δρώμενα στο χώρο του scientific computing
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με εθνικές και διεθνείς υποδομές διαχείρισης επιστημονικών δεδομένων ευρύτερης κλίμακας
  • Σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του κεντρικού ιστότοπου του ΑΠΘ,
  • Αναβάθμιση των προσωπικών ιστότοπων χρηστών σε Web3.0,
  • Υλοποίηση των Συνδεδεμένων Ανοικτών Δεδομένων και της προσαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια του Σημασιολογικού Ιστού,
  • Δανεισμός εξοπλισμού πληροφορικής
  • Εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τις υπηρεσίες του Κέντρου.

  Το προσωπικό του ΚΗΔ αποτελείται από τεχνικούς δικτύων, επικοινωνιών και πληροφορικής (συνεργάτες πλήρους και μερικής απασχόλησης) και προπτυχιακούς φοιτητές (εκπαιδευόμενους ή μερικής απασχόλησης). Το ΚΗΔ χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ, την Επιτροπή Ερευνών, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχει και προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους φορείς της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

  Τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ (προσωπικό και φοιτητές) δικαιούνται να αποκτήσουν Ιδρυματικό Λογαριασμό Χρήστη μέσω του οποίου παρέχονται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών ακολουθεί το Κανονιστικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΚΗΔ. Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο ΑΠΘ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΗΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο