ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων / μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018, στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες  (Κωδ.01)
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες  (Κωδ. 02)
 3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων  (Κωδ.06)
 4. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  (Κωδ.08)
 5. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες  (Κωδ.09)
 6. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες  (Κωδ.10)
 7. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ.20)
 8. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ. 21)
 9. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες  (Κωδ.22)
 10. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου (Κωδ. 25
 11. Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. (256/1998)  (Κωδ.27)
 12. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων  (Κωδ.28)

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Οδοποιία
 2. Οικοδομικά
 3. Υδραυλικά
 4. Ηλεκτρομηχανολογικά
 5. Βιομηχανικά Ενεργειακά
 6. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 7. Πρασίνου
 8. Ανελκυστήρων
 9. Γεωτρήσεων
 10. Ειδικών Μονώσεων

καλεί

τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να υποβάλουν τη σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από αίτηση (επισυνάπτεται) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ, «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124) έως την ημέρα 19/04/2018 και ώρα 13:00μ.μ. με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης,

Κτίριο «Κ. Καραθεοδωρή »Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης,

Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη

<<ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ >>,

 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με συστημένη επιστολή -courier,

 

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου ή μελετητικού πτυχίου τους (σε ισχύ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και το αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ηλεκτρονικά στο e–mail: admin-tpd@ad.auth.gr με την ένδειξη:

«Σας διαβιβάζουμε την αίτησή μας για να συμπεριληφθούμε στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και επιθυμούμε να μας στείλετε απαντητικό e-mail στο …………..(αναγράφεται το email του αποστολέα) με τον αντίστοιχο αριθμό της πρωτοκολλημένης αίτησής μας».

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ή courier ή ηλεκτρονικά, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), δεδομένου ότι πρέπει να έχει παραληφθεί από το Α.Π.Θ εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι την 19/04/2018 και ώρα 13.00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816, Τηλ.: 2310-991399)
ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.auth.gr/news/calls).

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 19 Απρίλιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία