Τμήμα Γραμματείας Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρ. κ Μηχανοργάνωσης

Κυριακή Ματσούκα

+30 2310 996823, 996822, 991399, 996824

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η παρακολούθηση απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται,
  • η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες και η προώθηση για πληρωμή στην αρμόδια υπηρεσία, |
  • η διαδικασία για την διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών,
  • η συλλογή στοιχείων και η σύνταξη των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου,
  • η παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
  • η προκήρυξη και καταχώρηση διαγωνισμών και η εισήγηση εγκρίσεως πιστώσεων στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  			
 • Ευμορφία Δουρούμα
  Θαλασσινή Χαλάτζογλου
  Νικόλαος Παπαγιάννης

Μετάβαση στο περιεχόμενο