Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δαπέδου, για την αναβάθμιση αιθουσών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δαπέδου, για την αναβάθμιση αιθουσών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 15.000,00€ με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
15 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 20 Μάρτιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907