Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών

Στο πλαίσιο της απόφασης της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με τη δέσμευση (αρ.67/14-06-2019) ποσού 3.567,48 Ευρώ, για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μετά από  το πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ : 19REQ005116375) του Προϊσταμένου του  Οικονομικού Τμήματος  και αφορά τον Κ.Α.Ε. 7123Α (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού), παρακαλούμε όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια:

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Ι  : τεμάχια 3 (τρία)

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου ΙΙ : τεμάχια 1 (ένα)

Οθόνες                                                  : τεμάχια 4 (τέσσερα)

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος 2TB       : τεμάχια 1 (ένα)

USB Flash Sticks 64GB                       : τεμάχια 5 (πέντε)

CPV - 30213000-5- Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

CPV - 30231000-7- Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

CPV - 30233000-1- Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης

CPV - 30234600-4- Μνήμες φλας

Tα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών παρουσιάζονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών/ συμμόρφωσης.

Το προϋπολογισθέν/ανώτατο κόστος της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €2.877,00 προ ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών  (συνοδευόμενες από τους συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης) στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και την 12:00   15/07/2019.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 877ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία