Προμήθεια οργάνων εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια οργάνων εργαστηριακού εξοπλισμού, όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα προδιαγραφών.

Οι κωδικοί CPV των προμηθειών είναι: 38510000-3, 33152000-0, 42122450-9 και 38436400-4       

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (4.125,00 €), με ΦΠΑ.

Οι προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Λίνα Κυργιαφίνη, τηλ.: 2310999184, e-mail: linaki@auth.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Καθηγητής

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 125ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 14 Νοέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310.99.9184