Προμήθεια ενός Holter Πίεσης και ενός πιεσόμετρου για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια του κάτωθι ιατρικού εξοπλισμού, συγκεκριμένα:

 • Ένα Holter Πίεσης, προϋπολογισμού 750,00 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ
 • Ένα πιεσόμετρο, προϋπολογισμού 100,00 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 850,00 ευρώ, με ΦΠΑ.

Ο κωδικός CPV της προμήθειας είναι: 33120000-7

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες, μέχρι και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ

 

 1. Να είναι κατάλληλο για την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, αναίμακτα, για 24ώρες ή για τουλάχιστον 240 μετρήσεις, σε περιπατητικούς ασθενείς.
 2. Να αναφερθεί ο αριθμός των μετρήσεων που μπορεί να λάβει το καταγραφικό ανά ώρα με ελάχιστο τις 10 μετρήσεις (ανά 6 λεπτά).
 3. Να διαθέτει οθόνη για τον χειρισμό της όπως επίσης για την εμφάνιση των μετρήσεων.
 4. Να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης μέτρησης από τον χρήστη.
 5. Να καταγράφει τη συστολική / διαστολική / μέση Πίεση (MAP) / Καρδιακό Παλμό και την ώρα καταγραφής.
 6. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 250 gr., συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών,  ώστε να είναι άνετο στην τοποθέτηση.
 7. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έτσι ώστε να μειώνεται το λειτουργικό κόστος. Να προσφέρεται και ο φορτιστής των μπαταριών.
 8. Η σύνδεση του holter με τον Η/Υ να γίνεται μέσω Bluetooth ή Καλώδιο USB).
 9. Να παραδίδεται με τρία διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων
 10. Να διαθέτει το παρακάτω εύρος μέτρησης Συστολική: 60 - 260 mmHg Διαστολική: 40 - 220 mmHg Καρδιακή συχνότητα (HR): 35 έως 240 παλμούς ανά λεπτό
 11. Να μπορούν να εκτελεστούν επιπρόσθετες μετρήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.
 12. Να απαιτούνται μόνο 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μεγέθους ΑΑ) για την καταγραφή ενός πλήρους 24ώρου.
 13. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται:
 • Συσκευή καταγραφής
 • Περιχειρίδες
 • Λογισμικό
 • Καλώδιο USB σύνδεσης με υπολογιστή
 • Φορτιστής με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
 • Ζώνη
 • Τσάντα μεταφοράς
 • Εγχειρίδιο χρήσης
 1. Στην τιμή του holter να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του (holter, software, περιχειρίδα, φορτιστής μπαταριών, κτλ.)
 2. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα αντίστοιχα ε3γχειρίδια του κατασκευαστή ή τεχνικά πιστοποιητικά.
 3. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/0

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

 

 1. Να είναι μικρού όγκου και βάρους. Ο χειρισμός του να είναι απλός, να γίνεται μέσω πλήκτρων άμεσης πρόσβασης και να διαθέτει ελληνικό μενού.
 2. Να διαθέτει οθόνη για την απεικόνιση των αριθμητικών τιμών της συστολικής διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και του ιστορικού μετρήσεων.
 3. Να μετράει την αρτηριακή πίεση σε εύρος 10-270mmHg μέσω περιχειρίδας μονού αυλού με την μέθοδο της ταλαντωσιμετρίας.
 4. Η αρτηριακή πίεση να λαμβάνεται χειροκίνητα ή αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 έως 60 λεπτά)
 5. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερπίεση.
 6. Να μετράει τον καρδιακό ρυθμό σε εύρος 40-240bpm και να απεικονίζει την αριθμητική τιμή.
 7. Να διαθέτει μνήμη για τη αποθήκευση τουλάχιστον 100 μετρήσεων
 8. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία  για αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 8 ωρών. Το τροφοδοτικό και ο φορτιστής να είναι ενσωματωμένα στη συσκευή.
 9. Να πληροί όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 13485:2003.
 10. Να μπορεί να εκτελεί έως και 100 περίπου μετρήσεις μετά από την πλήρη φόρτιση της.
 11. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
 12. Να έχει μεγάλη ακρίβεια μέτρησης πίεσης (Να αναφερθούν τα στάνταρ που πληροί).
 13. Να μπορεί να δεχθεί περιχειρίδες για ενήλικες και παχύσαρκα άτομα και να παραδίδεται με δύο περιχειρίδες.
 14. Να έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων. Στην προσφορά του προμηθευτή θα δίνεται απαραίτητα περιγραφή των όρων αυτής της εγγυήσεως (2 χρόνων).

 

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
850ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310.99.9184