ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για υποβολή οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη, για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, σταθμού φόρτισης και ηλεκτρικών ποδηλάτων

Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων ειδών, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Τα αναφερόμενα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους, με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον παρατιθέμενο πίνακα, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη και να προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.
Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή (μεταφορά στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού, χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης κλπ), όπως αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr έως τις 21/01/2020 και ώρα 15:00.
Παρέχονται διευκρινίσεις τηλέφωνο: 2310996913 (Φουντουλίδου Σοφία).

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 21 Ιανουάριος, 2020 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία