ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Μικροβιοκτονία - απολύμανση κτιρίων του ΑΠΘ, για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μικροβιοκτονία - απολύμανση κτιρίων του ΑΠΘ, για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού» με προϋπολογισμό 10.000,00€ (Δέκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Κωδικός CPV: [90920000-2]-Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων.

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Το Α.ΠΘ. για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού, προτίθεται να προβεί σε υπηρεσίες μικροβιοκτονίας-απολύμανσης κτιρίων του. Η παροχή υπηρεσίας αφορά ειδικότερα στην απολύμανση για την απαλλαγή από παθογόνους μικροοργανισμούς και μικρόβια και διακοπή της αλυλίδας μετάδοσής τους. Η απολύμανση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων εκνέφωσης και ηλεκτροστατικής φόρτισης των σταγονιδίων, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης επικάλυψη όλων των επιφανειών με το ψεκαστικό υγρό ακόμα και στα πιο απρόσιτα σημεία και να καταπολεμά το μεγαλύτερο φάσμα πιθανών εστιών. Το απολυμαντικό θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, ατοξικό, χωρίς υπολειμματική δράση,να μη μολύνει το περιβάλλον, να μη χρωματίζει, να μην λεκιάζει και να μην προκαλεί αλλοιώσεις στις υπό εφαρμογή επιφάνειες, στα έγγραφα, στους Η/Υ και στο λοιπό εξοπλισμό, στα αντικείμενα και στα έπιπλα. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ιοκτόνο και κατάλληλο για τον Covid-19.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Πιστοποιητικά εφαρμογών  Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπεύθυνου Επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  Εγκρίσεις σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπατυξης και Τροφίμων. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων  Πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας από διαπιστευμένους φορείς [ISO 9001, ISO 140001, ISA 45001 (ΟHSAS 180001)]  Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας

3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Η προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις σχετικές πιστοποιήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές του σκευάσματος και την οικονομική προσφορά για απολύμανση ανά τετραγωνικό μέτρο. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονική αποστολή στο email: admin-gdtym@ad.auth.gr μέχρι τις 23-03-2020 και ώρα 16:00. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996801, 6973-934414 κ. Νικόλαος Μανουσαρίδης). Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται: Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας. Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει άμεσα. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα εκτελείται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα ειδοποιείται γραπτώς ή τηλεφωνικώς και θα πρέπει να υλοποιεί την παροχή μέσα σε 24 ώρες. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
10 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 23 Μάρτιος, 2020 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-996801
Φαξ: 
2310 99 6810