Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΠΦΛ: Μελέτη χωρικής αναδιάταξης και λειτουργικής αναδιοργάνωσης

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., έχοντας υπόψη τις κείμενες περί Δημοσίων Συμβάσεων Διατάξεις και τη σχετική απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθ. 1193/16.03.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
προσκαλεί
όσους/ες ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης χωρικής αναδιάταξης και λειτουργικής αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας, μέγιστης συνολικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
1.      Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συνάψει σύμβαση, θα διεξαχθεί με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.
2.      Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, σε βάρος του ΚΑΕ 0439Α του 2020.
3.      Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Σε περίπτωση που κατατεθούν, περισσότερες από μία, οικονομικές προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η οποία είναι η χαμηλότερη όλων όσων κατατέθηκαν νομότυπα, η επιλογή θα γίνει από την Π.Φ. Λέσχη με κλήρωση.
4.      Προθεσμία παραλαβής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 01.06.2020 και ώρα 12:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία