ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια μέσων προστασίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων προστασίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» με προϋπολογισμό 10.812,00 € (δέκα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα κόμμα μηδέν ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προμήθεια αντισηπτικών χεριών και χειρουργικών μασκών μίας χρήσης).
Κωδικοί CPV: [33741300-9]- Απολυμαντικά χεριών
[33140000-3]- Ιατρικά αναλώσιμα
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε τον φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (8ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 19-05-2020 και ώρα 13:00.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης
του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail)
για το έργο: «Προμήθεια μέσων προστασίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19/05/2020, 13:00
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://www.auth.gr/news/calls (Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-996913, κα Σοφία Φουντουλίδου).
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 20-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στο γραφείο 802 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:
«Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση».
Επίσης, συνημμένα με την οικονομική προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση προς τον ανάδοχο.
Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία (10) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 19 Μάιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία