Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων χειρουργείου για το εργαστήριο Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
            Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια των κάτωθι χειρουργικών εργαλείων, συγκεκριμένα:

  1. Clip ανευρύσματος εγκεφάλου τιτανίου, τύπου Sugita, ευθύ, ενεργού άκρου 7mm, συνολικού μήκους 15.8mm και πλάτους ενεργού άκρου 1.3mm, προϋπολογισμού 297,60 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Λαβίδα εφαρμογής – αφαίρεσης clip ανευρύσματος εγκεφάλου, μήκους 20cm, κατάλληλο clip elgiloy, τιτανίου, ευθέων, standard, large, fenestrated, και clip sugita. Το άκρο της να είναι κυρτό, σε γωνία 15ο, προϋπολογισμού 756,40 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο κωδικός CPV των προμηθειών είναι: 33162200-5           
                Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πενήντα τεσσάρων ευρώ  (1.054,00 €), με ΦΠΑ.
                Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από την κ. Ελένη Αγγελίδου, τηλ.: 2310999230, e-mail: angelide@auth.gr
                Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 20202 και ώρα 10.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
                Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
                Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
                Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
                Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
 
 
Καθηγητής
 
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 054ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999184