ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια λογισμικού

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων ποιοτικής έρευνας, τύπου NVivo με δυνατότητες Academic-Organisation-Transcription-Collaboration cloud, για λειτουργικό σύστημα Macintosh.
Ειδικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι:

  • Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, με έμφαση στο κείμενο, για ακαδημαϊκή χρήση
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του λογισμικού (συνεργασία) από περισσότερους από 1 ερευνητές (2-5 άτομα)
  • Δυνατότητα αυτόματης απομαγνητοφώνησης στην ελληνική γλώσσα
  • Λειτουργικό σύστημα Macintosh

Ο κωδικός CPV της προμήθειας είναι: 48771000-3 (Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης).
                Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (1.748,00 €), με ΦΠΑ.
                Πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τον κ. Αλέξη Μπένο, τηλ.: 2310999137, e-mail: benos@auth.gr
                Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερών και μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ., με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@health.auth.gr
                Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την κατώτερη τιμή προσφοράς ανά είδος είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία πρέπει να αναφέρονται.
                Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
                Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
                Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
 
 
Καθηγητής
 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 748ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 8 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310999137