Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εφαρμογή θερμικής απεντόμωσης στον χώρο του Μουσείου Άγριας Πανίδας-Ενυδρείου.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην εφαρμογή θερμικής απεντόμωσης στον χώρο του Μουσείου Άγριας Πανίδας-Ενυδρείου. Η υπηρεσία αυτή αφορά στην καταπολέμηση εντόμων που είναι επιβλαβή για τα εκθέματα του μουσείου (ταριχευμένα θηλαστικά και πτηνά, κέρατα θηλαστικών, κλπ) με την εφαρμογή θερμικής μεθόδου, δηλαδή την εξόντωση όλων των σταδίων ανάπτυξης των εντόμων με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς την χρήση τοξικών ουσιών. Το μουσείο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Φοίνικα, στο κτίριο Α, και η επιφάνεια του χώρου όπου θα γίνει η εφαρμογή είναι περί τα 650 τ.μ. και το ύψος περί τα 3 μ. Κωδικός CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ με ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@for.auth.gr, ή εντύπως στη διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην εφαρμογή θερμικής απεντόμωσης στον χώρο του Μουσείου Άγριας Πανίδας-Ενυδρείου. Η υπηρεσία αυτή αφορά στην καταπολέμηση εντόμων που είναι επιβλαβή για τα εκθέματα του μουσείου (ταριχευμένα θηλαστικά και πτηνά, κέρατα θηλαστικών, κλπ) με την εφαρμογή θερμικής μεθόδου, δηλαδή την εξόντωση όλων των σταδίων ανάπτυξης των εντόμων με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς την χρήση τοξικών ουσιών. Το μουσείο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στον Φοίνικα, στο κτίριο Α, και η επιφάνεια του χώρου όπου θα γίνει η εφαρμογή είναι περί τα 650 τ.μ. και το ύψος περί τα 3 μ. Κωδικός CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ με ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσκλησης μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@for.auth.gr, ή εντύπως στη διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών με κριτήριο αποκλειστικά την τιμή. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία