Προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικώς βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των ξενόγλωσσων Τμημάτων, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 12-09-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

364

Προϋπολογισμός: 

198 113€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310-996871

F: 

2310-996907

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Κουλακιώτη Ευαγγελία

Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/07/2016 @ 7:49