Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ή για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
391/2017
Προϋπολογισμός: 
180 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 8 Μάιος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 12 Μάιος, 2017 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία