97/2017 Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού Π.Φ. Λέσχης για τη σίτιση φοιτητών ΤΕΦΑΑ Σερρών 2017-2018

Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ο αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών ανέρχεται κατά προσέγγιση στα διακόσια πενήντα (250) άτομα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (123.750,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των εκατό πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (153.450,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η δαπάνη του διαγωνισμού θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 2631 του τακτικού προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης των οικονομικών ετών 2017 και 2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α.α. συστήματος: 42233).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣHΔΗΣ)” και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Ν. 1497/1984). Tα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26.06.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 04:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

H διαδικασία αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 30.06.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο Νο56  της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία (λοιπές πληροφορίες στην υπ’ αριθ. 97/2017 διακήρυξη).

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.475,00€). Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες. Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από Ένωση Προμηθευτών, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη  λήξη της να ζητήσει από τους συμμετέχοντες και την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4412/2016, άρθρο 72) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής, διαδικασία διαγωνισμού-αξιολόγηση, κατάρτιση–υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τους ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου,  τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό, σχέδιο σύμβασης, τις εγγυήσεις, υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 97/2017 διακήρυξη της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.

Η διακήρυξη 97/2017 θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 42233, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: www.auth.gr /news/tenders_pfl.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία τοπική και στο Νομαρχιακό τύπο Θεσσαλονίκης και Σερρών. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας, δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.  Προδικαστικές προσφυγές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
97/2017
Προϋπολογισμός: 
123 750€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 30 Ιούνιος, 2017 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: