Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, αλουμίνια, ξυλουργικά, υαλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα, σιδηρουργικά, ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, αλουμίνια, ξυλουργικά, υαλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα, σιδηρουργικά, ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
118/2017
Προϋπολογισμός: 
42 250€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία