Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ»

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, κατ΄ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής (εκτός αν άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές).
Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση glegnosi@ad.auth.gr.
 Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 196.174,19€ χωρίς ΦΠΑ (243.256,00€ με ΦΠΑ 24%).
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 25-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 .
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
397
Προϋπολογισμός: 
196 174€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 - 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία