Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αριθ. 125 με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ».

Αριθμός Διακήρυξης: 125/2017
Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμοδίου οργάνου, μεγαλύτερη ποσότητα των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας, σε ποσοστό μέχρι 30%, εντός της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τα τεύχη της διακήρυξης στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
125
Προϋπολογισμός: 
73 160€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991339
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία