Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αριθ. 123 με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των τμημάτων του Α.Π.Θ»

Αριθμός Διακήρυξης: 123/2017
Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Συντήρηση και Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των τμημάτων του Α.Π.Θ»
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την υπογραφή της ή όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τα τεύχη της διακήρυξης στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
123
Προϋπολογισμός: 
32 647€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310991339
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία