ΜΑΤΑΙΩΣΗ Προκήρυξης Διαγωνισμού με αριθμό 121 με τίτλο: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ.».

Αριθμός Διακήρυξης: 121/2017.
Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: ΄Ενα (1) έτος, από την υπογραφή της.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τα τεύχη της διακήρυξης στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 13.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
121
Προϋπολογισμός: 
54 800€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία