ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 123/1
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017 (αρ. Πρωτ. 5331/8-11-2017, ΑΔΑ:Ψ9ΙΟ46Ψ8XB-52Π, ΑΔΑΜ:17REQ002211918) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την συντήρηση δύο (2) Συστημάτων καταγραφής και δυναμικών χαρακτηριστικών των εμπορικών οχημάτων στην οδό (WEIGH IN MOTION),για τις ανάγκες του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Πληροφορίες διαγωνισμού

Προϋπολογισμός: 

5 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 09/11/2017 @ 13:04