Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση του άγονου είδους αριθ. 123/1, του Διαγωνισμού αριθ.123/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 123/1
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017 (αρ. Πρωτ. 5331/8-11-2017, ΑΔΑ:Ψ9ΙΟ46Ψ8XB-52Π, ΑΔΑΜ:17REQ002211918) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την συντήρηση δύο (2) Συστημάτων καταγραφής και δυναμικών χαρακτηριστικών των εμπορικών οχημάτων στην οδό (WEIGH IN MOTION),για τις ανάγκες του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Πληροφορίες διαγωνισμού
Προϋπολογισμός: 
5 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310991339
Φαξ: 
2310996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: