ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 129/2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Συστήματος Θεατρικού Φωτισμού στο Κεντρικό Αμ-φιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

129/2018

Προϋπολογισμός: 

27 500€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 08/02/2018 @ 13:48