Προκήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ''Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΑΠΘ''

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κε-ντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για το Τμήμα που ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό 132/2018 απέβη άγονος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α΄ και Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Ειδικότερα ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μεγαφωνικού Συ-στήματος Ηχοτροφοδοσίας.
Προϋπολογισμός: 46.624,00€, χωρίς Φ.Π.Α., (57.813,76€, με Φ.Π.Α. 24%).
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών [3ος όροφος του κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» (Διοίκησης)], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
134/218
Προϋπολογισμός: 
57 813€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 3 Μάιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 4 Μάιος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία