Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση αρ.393-Κ9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αρ. 393-Κ9

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2947/19-9-2017 (αρ. Πρωτ. 865/3-10-2017, ΑΔΑ: 6ΒΑΔ46Ψ8ΧΒ-Θ7Ψ, ΑΔΑΜ: 17REQ002042971) απόφαση της Συγκλήτου.
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια δύο (2) Σκληρών Δίσκων (Hard Disc), για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
393-K9/2018
Προϋπολογισμός: 
139.97€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 17 Μάιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: