98/2018 Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του μαγειρείου εστιατορίου της Π.Φ.Λέσχης του ΑΠΘ

Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανακήρυξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση του φοιτητικού μαγειρείου - εστιατορίου (των χώρων παραγωγής και διανομής του φοιτητικού συσσιτίου) της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη σίτιση περίπου 6.250 φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (πλην διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και θερινών μηνών) και περίπου τριακοσίων φοιτητών κατά τους θερινούς μήνες (διακοσίων περίπου φοιτητών το μήνα Ιούλιο και εκατό περίπου φοιτητών το μήνα Αύγουστο).  Κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) η σίτιση αφορά φοιτητές που πραγματοποιούν εκπαιδευτική άσκηση και δικαιούνται σίτισης, στα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από 01.01.2019 ή άλλως από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020, με επιπλέον δυνατότητα παράτασης για ένα έτος έως 31.12.2021.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α.α. συστήματος: 53076).

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
98/2018
Προϋπολογισμός: 
6 235 500€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 9 Ιούλιος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 13 Ιούλιος, 2018 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία