Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό137/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ., που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

137/2018

Προϋπολογισμός: 

45 200€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 5 Ιούλιος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 6 Ιούλιος, 2018 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 20/06/2018 @ 13:50