99/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Φ. ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΚΑΤΩ ΛΕΣΧΗΣ)

Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου-υαλοπινάκων και σητών στην αίθουσα του φοιτητικού εστιατορίου της Π.Φ. Λέσχης του Α.Π.Θ. (Κάτω Λέσχης)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. (Γραμματεία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, τη Δευτέρα 09.07.2018 και ώρα, αποκλειστικά στις 11:00π.μ.  Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές από την υπηρεσία.

Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και από τη Γραμματεία της Π.Φ. Λέσχης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00π.μ. – 15.00μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 09.07.2018 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προσφορών, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων, να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.         

Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο προσφοράς.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση ή κοινοπραξία, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως εις ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης.

Με την προσφορά υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό εννιακοσίων ευρώ (900€) (Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης). Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ (Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Π.Φ. Λέσχη μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας στο τηλ. 2310992610. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς τεχνικούς όρους παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλ. 2310992616.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κτίριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00π.μ. – 14.00μ.μ., προκειμένου να σχηματίσουν ιδία αντίληψη, ώστε να συντάξουν και να υποβάλουν πληρέστερα την προσφορά τους.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά ιδίως το αντικείμενο, τους γενικούς όρους του διαγωνισμού, τις υποχρεώσεις αναδόχου - τεχνικές προδιαγραφές, εγγυήσεις κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 99/2018 διακήρυξη της Π.Φ. Λέσχης.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Ιούνιος, 2018 - 16:44
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 25 Ιούνιος, 2018 - 16:44
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία