Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 421/2018 για την Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2019

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2019»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια 36 βάσεων δεδομένων και 121 τίτλων ξενόγλωσσων και ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
421/2018
Προϋπολογισμός: 
450 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία