Διακήρυξη (14Μ/2018) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησησς μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 96.012,15 € (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/01/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/01/2019. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).         

 3.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2019 και ώρα λήξης 12:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 10:00π.μ .

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:

Μέσα σε τρεις (3) μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση του κτιρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  έξι (6) μήνες.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών :  06 -Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων,09- Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και 08- Στατικές Μελέτες.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.920,00 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2018ΣΜ54600012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
  5. Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 79234
Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
14Μ/2018
Προϋπολογισμός: 
119055.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος, 2019 - 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 5 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία